02 - 03 - 2015

Raporlarımdan terimler

*Filmimde ne çıktı?

*MR ya da BT raporumda ne yazıyor?

*Bunların hepsi tıp dilinde yazılmış. Bana anlayacağım dilde anlatır mısınız?

*Doktorum ile olan randevuma daha çok var, merakımı giderin lütfen.

*Anlamını öğrenmek istediğim bir terim var.

*Hastalığım ile ilgili ön bilgi istiyorum.

*Doktorum neden bu tetkiki yaptırmamı istedi?

*Çektirdiğim filmde neleri kontrol ediyorsunuz?

*Hangi branşa başvurmalıyım?

 

 

RAPORLARIMDA GEÇEN BAZI TERİM VE CÜMLELER

“Bilateral serebral hemisferde subkortikal beyaz cevher içerisinde birkaç adet küçük T2’de hiperintens odak dikkati çekmiştir (Migrene bağlı gliotik odaklar?).” ne demek?.

 


“lateral ventrikül sola oranla belirgin derecede geniştir (Foramen Monroe Stenozu?).” ne demek?.

 


“Abdominal aortada, ana dallarında ve bilateral alt ekstremite arterlerinde aterosklerotik cidar değişiklikleri gözlenmektedir.” ne demek?.

 


“Aorta ve ana dallarında kalsifik aterosklerotik cidar değişiklikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Akciğer apeksinde geçirilmiş spesifik enfeksiyon sekeli fibrotik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 

“Arkus aorta ve koroner arterlerde kalsifiye aterosklerotik plak formasyonları izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Ayak bileği çevresinde cilt ve cilt altı yumuşak dokularda ödem izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Anterobazal segmentte sekel fibrotik değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Anterior çarpraz bağ kalınlığı ve sinyal intensitesi dejenerasyona sekonder artmıştır.” ne demek?.

 


“Anterior çarpraz bağda parsiyal rüptür ile uyumlu bulgular mevcuttur.” ne demek?.

 


“Anterior çarpraz bağda parsiyal yırtık lehine kısmi devamlılık kaybı, kalınlık ve T2’de sinyal artışı dikkati çekmiştir”. ne demek?.

 


“Anterior çarpraz bağda rüptür ile uyumlu devamlılık kaybı bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Aksiller reses düzeyinde eklem kapsülü-sinovyum kalınlığı artmıştır (Adheziv kapsülit lehine).” ne demek?.

 


“Nazofarinks düzeyinde hava yoluna indentasyon gösteren adenoid vejetasyon ile uyumlu yumuşak doku varlığı dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Anterior epidural yağ hattı daralmıştır.” ne demek?.

 


“Akut enfarkt ile uyumlu difüzyon kısıtlanması izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Anterior epidural yağ hattı obliteredir.” ne demek?.

 


“Aorta ve koroner arterlerde kalsifik aterosklerotik cidar değişiklikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Akromioklavikular eklemde artrit lehine ekleme bakan kemik dokuda kemik iliği ödemi, sinovyal hipertrofi ve eklem boşluğunda sıvı mevcuttur.” ne demek?.

 


“Akromioklavikular eklemde dejeneratif değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Akromioklavikular eklemde dejeneratif-hipertrofik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Alt torakal ve üst lomber vertebra endplate'lerinde schmorl nodülleri bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Ansefalomalazik atrofik değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Alt nazal konka hipertrofiktir.” ne demek?.

 


“Aorta, iliak arterler ve alt ekstremite arterlerinde yaygın aterosklerotik cidar düzensizlikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral periventriküler beyaz cevher içerisinde yaygın konfluens gösteren kronik iskemik gliotik değişiklikler izlenmekte olup "aterosklerotik ansefalopati"(Binswanger hastalığı) ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Aterosklerotik değişiklikler gözlenmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral serebral hemisferlerde periventriküler beyaz cevherde, derin beyaz cevherde, subkortikal beyaz cevherde yaygın multiple sayıda kronik iskemik gliotik odaklar dikkati çekmiş olup “aterosklerotik küçük damar hastalığı” lehinedir.” ne demek?.

 


“Anterior subaraknoid mesafe daralmıştır.” ne demek?.

 


“Anterior subaraknoid mesafe obliteredir.” ne demek?.

 


“Bilateral serebral hemisferlerde periventriküler beyaz cevher içerisinde, derin beyaz cevher içerisinde ve subkortikal beyaz cevher içerisinde multiple sayıda kronik iskemik gliotik odaklar izlenmekte olup “aterosklerotik mikrovaskülopati” ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Bilateral karotis ve vertebral arterlerde yaygın aterosklerotik cidar düzensizlikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Alt torakal vertebralarda ve lomber vertebra korpusları marjinlerinde dejeneratif, osteofitik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğer aerasyonu artmıştır.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğer apekslerinde geçirilmiş spesifik enfeksiyon sekeli fibrotik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğer apeksinde olasılıkla geçirilmiş spesifik enfeksiyon sekeli fibrotik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğer interstisyumu belirginleşmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral alt nazal konka hipertrofiktir.” ne demek?.

 


“Abdominal aorta ve ana dallarında kalsifik aterosklerotik cidar değişiklikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğerde fokal amfizematö alanlar mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral faset eklemde dejeneratif artrozik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral faset eklemde efüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral faset eklemde subluksasyon izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğer apeksinde olasılıkla geçirilmiş spesifik enfeksiyon sekeli fibrotik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bucket handle yırtık mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral interstisyel markingler belirginleşmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral periventriküler beyaz cevher içerisinde, derin beyaz cevher içerisinde ve subkortikal beyaz cevher içerisinde yaygın konfluent karakterde kronik iskemik gliotik değişiklikler mevcut olup Binswanger Hastalığı ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Bilateral konjenital kısa pedinkül varyasyonu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Popliteal bölgede Baker kisti mevcuttur.” ne demek?.

 


“Beyaz cevher myelinizasyonu yaşla uyumlu ve normaldir. Nöronal migrasyon anomalisi, diğer konjenital malformasyonlar ve fakomatoz bulgusu izlenmemiştir.” ne demek?.

 


“Belirgin nöral basıya neden olmayan diffüz annüler bulging mevcuttur.” ne demek?.

 


“Bilateral nöral foramenlerde daralma izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral nazal konkalar atrofiktir.” ne demek?.

 


“Bilateral ostiomeatal ünite obliteredir.” ne demek?.

 


“Batın ön duvarında geçirilen operasyona sekonder insizyon skarı izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Bilateral periventriküler beyaz cevher içerisinde kronik iskemik gliotik değişiklikler izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral subkortikal beyaz cevher içerisinde birkaç adet kronik iskemik gliotik odak mevcuttur.” ne demek?.

 


“Batın içerisinde solid organ yaralanması ya da serbest sıvı izlenmemiştir.” ne demek?.

 


“Cilt ve cilt altı yumuşak dokularda ödem dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Dejeneratif dehidratasyona bağlı sinyal intensite kaybı izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Diffüz annüler bulging ile uyumlu simetrik taşma mevcuttur.” ne demek?.

 


“Difüzyon ağırlıklı görüntülemede akut enfarkt lehine difüzyon kısıtlanması saptanmamıştır.” ne demek?.

 


“Bu hastada akut serebral enfarktın tanısında en erken (ilk dakikalardan itibaren) bilgi sağlayan ve en duyarlı yöntem olan "Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme" önerilir.” ne demek?.

 


“Diskte dejeneratif vakum fenomenine ait gaz izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Diz eklemi anteriorunda cilt ve cilt altı yumuşak dokularda ödem izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Diz eklemi çevresinde cilt ve cilt altı yumuşak dokularda ödem izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Diz eklemi çevresinde yumuşak dokularda yaygın ödem izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Dejeneratif dehidratasyona bağlı sinyal intensite kaybı izlenmiştir.” ne demek?.

 


Diz eklemi içerisinde efüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Ekstansör pollisis brevis ve abdüktör pollisis longus tendon kılıflarında efüzyon, tendonlarda sinyal artışı ve çevre yumuşak dokularda ödem dikkati çekmekte olup tenosinovit lehinedir.” ne demek?.

 


“Dural keseye anteriordan bası oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Dural keseye anteriordan indentasyon oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Dural keseye anteriordan minimal indentasyon oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Ekstrüde disk materyali, posterior longitüdinal ligaman altından inferiora uzanmaktadır.” ne demek?.

 

 

 

“Ekstrüde disk materyali, posterior longitüdinal ligaman altından superiora uzanmaktadır.” ne demek?.

 


“Suprasellar sistern sella kavitesi içerisine herniedir. Hipofiz glandı sella tabanında incelmiş ve yassılaşmıştır. Bulgular empty sella ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Diz eklemi medial kompartmanında erken dönem gonartroza bağlı eklem kartilajı erozyonu ve eklem mesafesinde daralma dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Faset eklemde dejeneratif artrozik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Paryetal skalpte fibrom lehine solid, hipointens oluşum izlenmiştir.” ne demek?.

 


“seviyelerinden geçen kesitlerde ince bir filar lipom mevcuttur.” ne demek?.

 


“Farlateral ekstraforaminal ekstrüzyon” ne demek?.

 


“Farlateral ekstraforaminal geniş tabanlı protrüzyon” ne demek?.

 


“Farlateral ekstraforaminal küçük bir protrüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Farlateral ekstraforaminal protrüzyon” ne demek?.

 


“Faset eklemde subluksasyon” ne demek?.

 


“Grade 1 anterolistezis izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Grade 2 anterolistezis izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Mide mukozası kabalaşmıştır (Gastrit ile uyumlu).” ne demek?.

 


“Diz ekleminde gonartroz ile uyumlu olarak kartilaj kaybı, eklem yüzeylerinde skleroz, kemik köşelerde osteofitik sivrileşmeler, eklem mesafesinde daralma görülmektedir.” ne demek?.

 


“Geçirilen operasyona sekonder değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Global posterior ekstrüzyon” ne demek?.

 


“Global posterior protrüzyon” ne demek?.

 


“Bilateral paryetal konveksitede genişlemiş perivasküler boşluklar izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Geçirilmiş SVO sekeli” ne demek?.

 


“Gluteal yumuşak dokularda enjeksiyon kalsifikasyonları görülmektedir.” ne demek?.

 


“Mide distal konturu normalden aşağı yerleşimlidir (Hipotonik mide-gastrik pitoz).” ne demek?.

 


“Hepatosteatoz” ne demek?.

 


“Horizontal yırtık” ne demek?.

 


“Ilımlı serebral-serebellar atrofiye bağlı kortikal sulkuslar, vermian foliolar, ventriküler sistem ve bazal sisternler genişlemiştir.” ne demek?.

 


“Diz ekleminde ileri derecede gonartroz ile uyumlu olarak kartilaj kaybı, eklem yüzeylerinde skleroz, kemik köşelerde osteofitik sivrileşmeler, eklem mesafesinde daralma görülmektedir.” ne demek?.

 


“Spinal vertebral kolonda ileri derecede spondiloz ile uyumlu kemiklerde dejeneratif spondilartrozik değişiklikler, intervertebral disklerde dejeneratif disk hastalığı ile uyumlu bulgular izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Uterus ve overler postmenapozal atrofiktir.” ne demek?.

 


“Akromiohumeral mesafe daralmış olup, “subakromial inpingement" oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Akromiohumeral mesafe daralmış olup, “subakromial inpingement” oluşmuştur. Kronik inpingemente bağlı supraspinatus tendonunda “yırtık” mevcut olup, yırtığa sekonder tendon kılıflarında, çevre bursalarda, glenohumeral eklemde efüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Akromiohumeral mesafe daralmış olup, “subakromial inpingement" oluşmuştur. Kronik inpingemente bağlı supraspinatus tendonunda “tendinopati” lehine kalınlık ve sinyal intensite artışı izlenmektedir.” ne demek?.

 


“İnternal genital atrofi.” ne demek?.

 


“Bilateral karotid ve vertebral arteriyal sistemde yaygın aterosklerotik cidar düzensizlikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Kalsifik aterosklerotik cidar değişiklikleri” ne demek?.

 


“Karaciğer normalden büyüktür.” ne demek?.

 


“3., 4. ve bilateral lateral ventriküller normalden geniş olup komunikan tip hidrosefali mevcuttur.” ne demek?.

 


“Femur ve tibia’da kemik iliği aktivitesi artmıştır (Anemi?).” ne demek?.

 


“Kronik iskemik gliotik değişiklikler” ne demek?.

 


“Kronik iskemik gliotik odak” ne demek?.

 


“Suprasellar sistern sella kavitesi içerisine herniedir.” ne demek?.

 


“Konjenital kısa pedinkül mevcuttur.” ne demek?.

 


“Kronik laküner enfarkt izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Bilateral lateral ventriküllerin atriumları normalden geniş olup “kolposefali” ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Kalp normalden büyüktür.” ne demek?.

 


“Bilateral akciğer aerasyonu KOAH ile uyumlu olarak artmış olup, toraks ön-arka çapı genişlemiştir.” ne demek?.

 


“Kalça ekleminde koksartroz ile uyumlu olarak eklem yüzeylerinde skleroz, kemik köşelerde osteofitik sivrileşmeler, eklem mesafesinde daralma, eklem yüzeyi düzensizlikleri görülmektedir.” ne demek?.

 


“Vertebra korpusunda kompresyon fraktürüne sekonder yükseklik kaybı mevcuttur.” ne demek?.

 


“Patellada subkortikal kemik iliği ödemi alanı ve kartilaj erozyonları dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Kavum septum pellisidum et verge anatomik varyasyonu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Konjenital segmentasyon yetersizliğine bağlı parsiyal füzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“3., 4. ventrikül ile bilateral lateral ventriküller normalden geniş olup komunikan tip hidrosefali mevcuttur.” ne demek?.

 


“Kardiyotorasik oran artmıştır (Kardiyomegali).” ne demek?.

 


“Karotid vertebral arterlerde aterosklerotik cidar düzensizlikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Kavum verge anatomik varyasyonu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Kavum velum interpozitum anatomik varyasyonu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Lomber aks bozulmuş olup kifotik angulasyon oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Lateral intraforaminal annulus fibrosus yırtığı” ne demek?.

 


“Lateral intraforaminal ekstrüzyon” ne demek?.

 


“Lateral intraforaminal geniş tabanlı protrüzyon” ne demek?.

 


“Lateral intraforaminal küçük bir protrüzyon” ne demek?.

 


“Lateral intraforaminal protrüzyon” ne demek?

 


“Lomber lordoz artmıştır.” ne demek?.

 


“Laminektomi defekti mevcuttur.” ne demek?.

 


“Lomber vertebralarda dejeneratif değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Lomber veretebra korpusları anterior marjinlerinde dejeneratif, osteofitik değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Lomber vertebra korpusları marjinlerinde dejeneratif, osteofitik değişiklikler izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Meme parankim yapısı nedeniyle mammografi duyarlılığı azalmaktadır. Ultrasonografi ile değerlendirilmesi önerilir.” ne demek?.

 


“Mediastinal anavasküler yapılar dolgundur.” ne demek?.

 


“Vertebra korpuslarında geçirilen operasyona sekonder metalik enstrümanlar mevcuttur.” ne demek?.

 


“Medial femoral kondil” ne demek?.

 


“Diz ekleminde özellikle medial kompartmanda gonartroz ile uyumlu olarak kartilaj kaybı, eklem yüzeylerinde skleroz, eklem mesafesinde daralma görülmektedir.” ne demek?.

 


“Bilateral subkortikal beyaz cevher içerisinde birkaç adet T2’de küçük hiperintens odak dikkati çekmiştir (Migren?).” ne demek?.

 


“Diz ekleminde minimal gonartroz ile uyumlu olarak kartilaj kaybı, eklem yüzeylerinde skleroz, kemik köşelerde osteofitik sivrileşmeler, eklem mesafesinde daralma görülmektedir.” ne demek?.

 


“Patellada minimal laterale subluksasyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Mastoid kemikte enflamatuar sinyal intensite değişiklikleri görülmektedir.” ne demek?.

 


“Medial kollateral ligaman” ne demek?.

 


“Medial menisküs” ne demek?.

 


“Minimal nonspesifik ventriküler asimetri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Vertebral arter dolikoektatik ve tortüöz seyirli olup medulla oblongata’ya basıya sebep olmaktadır.” ne demek?.

 


“Mukus retansiyon kisti” ne demek?.

 


“Minimal retrolistezis dikkati çekmektedir.” ne demek?.

 


“Bilateral periventriküler beyaz cevher içerisinde ventriküllere dik eksende yerleşmiş farklı boyut ve lokalizasyonlarda multiple sayıda demyelinizan plaklar izlenmiş olup “Multiple Skleroz” lehinedir.” ne demek?.

 


“Mega sisterna magna anatomik varyasyonu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Spinal vertebral kolonda minimal spondiloz ile uyumlu kemiklerde dejeneratif spondilartrozik değişiklikler, intervertebral disklerde dejeneratif disk hastalığı ile uyumlu bulgular izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Spinal kolonda minimal dejeneratif spondilartrozik değişiklikler izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Patellada minimal laterale subluksasyon izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Medial tibial plato” ne demek?.

 


“Nazofarinks’te adenoid doku hipertrofiktir.” ne demek?.

 


“3., 4. ve bilateral lateral ventriküller normalden geniş olup komunikan tip hidrosefali lehinedir (Adam's Hakim Sendromu?).” ne demek?.

 


“3. ve bilateral lateral ventriküller normalden geniştir. Nonkomunikan triventriküler hidrosefali ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Nazal kavitede mukoza kalınlaşmıştır.” ne demek?.

 


“Nazal septumda deviasyon” ne demek?.

 


“Nonspesifik gliotik odak” ne demek?.

 


“Nazal septumda sola deviasyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Nazal septumda önde sola, arkada sağa deviasyon izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Nazal septumda sağa deviasyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Nonspesifik ventriküler asimetri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Nazal türbinasyon bozulmuştur.” ne demek?.

 


“İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası bulgular nüks herni lehinedir.” ne demek?.

 


“Orofarinks’te adenoid doku hipertrofiktir.” ne demek?.

 


“Olasılıkla geçirilmiş SVO sekeli” ne demek?.

 


“Osteokondritis dissekans defekti görülmektedir. Eklem içi serbest fragman yönünden anlamlıdır.” ne demek?.

 


“Orta kranial fossada; temporal lob anteriorunda ''araknoid kist'' lehine BOS içeren kistik oluşum bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Osteokondral lezyon” ne demek?.

 


“Osteokondrit odağı” ne demek?.

 


“Orta nazal konkada konka bülloza görünümü mevcuttur.” ne demek?.

 


“İnceleme alanına giren kemik yapılarda osteoporoza bağlı değişiklikler izlenmektedir. Kemik Dansitometresi önerilir.” ne demek?.

 


“Posterior ağırlıklı diffüz annüler bulging ile uyumlu simetrik taşma mevcuttur.” ne demek?.

 


“Posterior çarpraz bağ” ne demek?.

 


“Posterior çarpraz bağ kalınlığı ve sinyal intensitesi dejenerasyona sekonder artmıştır.” ne demek?.

 


“Abdominal aorta, ana dallarında ve bilateral alt ekstremite arterlerinde aterosklerotik cidar düzensizlikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Posterior etmoid hücrelerde sinüzit ile uyumlu mukozal değişiklikler görülmektedir.” ne demek?.

 


“Patellofemoral artroza bağlı patellada subkondral kemik iliği ödemi alanları, kartilaj erozyonu, kortikal düzensizlikler, eklem mesafesinde daralma mevcuttur.” ne demek?.

 


“Patellofemoral eklemde dejeneratif artroz lehine değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Posterior hornunda” ne demek?.

 


“Kraniumda plagiosefali ile uyumlu şekil bozukluğu izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Posteriorda ligamentum flavumlar hipertrofiktir.” ne demek?.

 


“Posterior longitüdinal ligaman” ne demek?.

 


“Parameniskal kist mevcuttur.” ne demek?.

 


“Patellada minimal laterale subluksasyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Prostat normalden iridir.” ne demek?.

 


“Perinöral kist” ne demek?.

 


“Plevra yaprakları arasında pnömotoraks lehine hava izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Posterior paramedian protrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior parasantral annulus fibrosus yırtığı” ne demek?.

 


“Posterior parasantral ekstrüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Plöroparankimal sekel fibrotik bant” ne demek?.

 


“Plöroparankimal sekel fibrotik değişiklikler” ne demek?.

 


“Posterior parasantral geniş tabanlı protrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior parasantral protrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior parasantral subligamantöz ekstrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior paraspinal yumuşak dokularda geçirilen operasyona sekonder değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Posterior santral annulus fibrosis yırtığı” ne demek?.

 


“Posterior santral ekstrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior santral geniş tabanlı protrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior santral küçük bir protrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior santral protrüzyon” ne demek?.

 


“Posterior santral subligamantöz ekstrüzyon” ne demek?.

 


“Retrolistezis ile uyumlu dizilim bozukluğu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Retropulsiyon nedeniyle spinal kanal ön-arka çapı daralmıştır.” ne demek?.

 


“Servikal aks bozulmuş olup kifotik angulasyon oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Alt torakal vertebra endplate’lerinde ve lomber vertebra endplate’lerinde schmorl nodülleri dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Spinal kanal çapı daralmış olup spinal dar kanal oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Vertebralarda konjenital segmentasyon yetersizliğine bağlı füzyon ve şekil bozukluğu izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Serebellar hemisferlerde sekel odaklar görülmektedir (VBY?). Karotis vertebral arter renkli doppler ultrasonografi önerilir.” ne demek?.

 


“Akciğer apeksinde olasılıkla geçirilmiş enfeksiyon sekeli fibrotik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Süperfisyal femoral arter” ne demek?.

 


“Sekel fibrotik bant” ne demek?.

 


“Sekel fibrotik değişiklikler” ne demek?.

 


“Süperfisyal femoral ven” ne demek?.

 


“Bilateral sakroiliak eklemde ekleme bakan kemik yüzeylerde yaygın kortikal erozyonlar, subkortikal skleroz alanları ve kemik dokularda yaygın kemik iliği ödemi mevcuttur (Sakroiliit lehine).” ne demek?.

 


“Sklerotik kemik adacığı” ne demek?.

 


“Spinal korda anteriordan bası bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Spinal korda anteriordan indentasyon izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Spinal korda anteriordan temas bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Subkortikal beyaz cevher içerisinde” ne demek?.

 


“Spinal kanal çapı artmıştır.” ne demek?.

 


“Spinal kanal çapı daralmıştır.” ne demek?.

 


“Spinal kanal çapı daralmış olup spinal dar kanal oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Subkortikal kistik dejeneratif değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Subkortikal kemik iliği ödemi” ne demek?.

 


“Spinal kanal ön-arka çapında daralma” ne demek?.

 


“Spinal kanal ön-arka çapı daralmış olup, spinal dar kanal oluşmuştur.” ne demek?.

 


“Servikal lordoz artmıştır.” ne demek?.

 


“Servikal lordozda düzleşme izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Sinüzit lehine mukozal kalınlaşmalar dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Sinüzit ile uyumlu mukozal değişiklikler izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Spinal vertebral kolonda spondiloz ile uyumlu kemiklerde dejeneratif spondilartrozik değişiklikler, intervertebral disklerde dejeneratif disk hastalığı ile uyumlu bulgular izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Suprapatellar bursa” ne demek?.

 


“Suprapatellar bursada efüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Suprapatellar bursada ve diz eklemi içerisinde efüzyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Dinamik incelemede lezyonda sentrpedal ilerleyen periferik nodüler kontraslanma paterni izlenmiş olup bu bulgu hemanjiom lehinedir.” ne demek?.

 


“Sekel parankimal kalsifikasyon görülmektedir.” ne demek?.

 


“Disk aralığına bakan endplate’lerde ödem lehine sinyal intensite değişiklikleri ve düzensizlik görülmektedir (Spondilodiskit?). Klinik ve laboratuvar korelasyonu önerilir.” ne demek?.

 


“Spinal kolonda dejeneratif spondilartrozik değişiklikler izlenmektedir.” ne demek?.

 


“Sentrpedal progresyon gösteren periferik nodüler kontrastlanma paterni” ne demek?.

 


“Serebral-serebellar atrofiye bağlı kortikal sulkuslar, vermian foliolar, ventriküler sistem ve bazal sisternler genişlemiştir.” ne demek?.

 


“Suprasellar sistern sella kavitesi içerisine herniedir.” ne demek?.

 


“Subtalar eklemde efüzyon gözlenmiştir.” ne demek?.

 


“Patellada laterale subluksasyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Skalp ve kalvaryumda geçirilen operasyona sekonder değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Toraks anterior duvarında geçirilen operasyona sekonder değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Sakral spinal kanal içerisinde Tarlov kisti mevcuttur.” ne demek?.

 


“Tüm düzeylerde disk dejenerasyonları mevcuttur.” ne demek?.

 


“Torakal disklerde protrüzyonlar mevcuttur. Torakal MR önerilir.” ne demek?.

 


“Disk aralığına bakan endplate’lerde Tip 1 endplate dejenerasyonu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Parankim zemin ekojenitesi heterojen olarak izlenmiştir.” ne demek?.

 


“Parankim içerisinde net sınırlanamayan hipoekoik alanlar ve yer yer ince septasyonlar mevcuttur. Bulgular tiroidit ile uyumludur.” ne demek?.

 


“Torakal kifoz artmıştır.” ne demek?.

 


“Temporal kemikte enflamatuar sinyal intensite değişiklikleri mevcuttur (Otit lehine). Otolojik muayenesi önerilir.” ne demek?.

 


“Torakal disklerde dejeneratif disk hastalığına bağlı herniasyonlar dikkati çekmiştir. Torakal MR önerilir.” ne demek?.

 


“Aorta’da, ana dallarında ve koroner arterlerde kalsifik aterosklerotik cidar değişiklikleri mevcuttur.” ne demek?.

 


“Toraks ön duvarında geçirilen operasyona sekonder değişiklikler bulunmaktadır.” ne demek?.

 


“Tibiotalar ve subtalar eklemde efüzyon gözlenmiştir.” ne demek?.

 


“Torakal vertebralarda dejeneratif değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Venöz kontaminasyon nedeniyle inceleme suboptimaldir.” ne demek?.

 


“Vertebra endplate'lerinde schmorl nodülü” ne demek?.

 


“Diskte dejeneratif vakum fenomenine ait gaz görülmektedir.” ne demek?.

 


“Vertebra korpusunda hemanjiom ile uyumlu hiperintens lezyon mevcuttur.” ne demek?.

 


“Vertebra korpusları marjinlerinde dejeneratif, osteofitik değişiklikler mevcuttur.” ne demek?.

 


“Vertebra korpusu posteriorunda spinal kanal içerisine uzanan osteofitik yeni kemik oluşumu mevcuttur.” ne demek?.

 


“Vertebra korpusunda sklerotik kemik adacığı” ne demek?.

 


“Yüzeyel venlerde variköz genişlemeler mevcuttur (Venöz yetmezlik?). Renkli doppler ultrasonografi önerilir.” ne demek?.

 


“Vertikal yırtık ile uyumlu görünüm dikkati çekmiştir.” ne demek?.

 


“Willis poligonu arterlerinde dolikoektazi mevcuttur.” ne demek?.

 


“Yüksek juguler bulbus varyasyonu” ne demek?.

 


“Yer kaplayıcı lezyon mevcuttur.” ne demek?.